NL Storefront      English Storefront      Account     
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen/afrekenen (0)

Je hebt nog geen producten in je winkelwagen gezet.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Just Flow en Flow Remedies, versie 10 januari 2023 (adres gewijzigd ivm verhuizing, vermelding PayPal verwijderd, vermelding Klarna toegevoegd)


N.B. Overal waar Just Flow staat betreft het ook Flow Remedies. Voor de leesbaarheid van dit
document is gekozen om alleen Just Flow te vermelden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Just Flow en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Just Flow en haar klanten, met uitsluiting
van de door de klant gehanteerde eigen algemene voorwaarden indien het een bedrijfsmatige klant
betreft.

Beschikbaarheid algemene voorwaarden

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal Just Flow voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op
welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het bovenstaande van overeenkomstige
toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Bestellen

Je kunt je bestelling opgeven via de webwinkel, via e-mail of telefonisch. Just Flow is gevestigd in
Vlissingen, Bedrijfsweg 23, 4387PD. Het inschrijfnummer bij de KvK is 22061713, het BTW-nummer
NL001754955B85

Het correspondentie-adres is:
Just Flow
Bedrijfsweg 23
4387PD Vlissingen

Een bestelling wordt gereserveerd tot ontvangst van de betaling. Na betaling wordt een bestelling zo
spoedig mogelijk verzonden. Concreet houdt dit in de werkdag van ontvangst van betaling of de
werkdag erop volgend, behoudens overmacht zoals bijvoorbeeld niet leverbare artikelen, ziekte of
bedrijfsschade. In voorkomende gevallen wordt de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld
van een eventuele vertraging.


Na 2 weken komt een gereserveerde, onbetaalde bestelling automatisch te vervallen, tenzij anders
afgesproken.
Verder behoudt Just Flow zich het recht voor bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 

Betaling


Je kunt op verschillende manieren betalen, het volledige overzicht vind je op de pagina betaalmethoden

Je kunt o.a. vooruit betalen via iDeal, bankrekening (het bankrekeningnummer is: NL49RABO 0 14.33.58.480 tnv Just Flow in
Vlissingen), en als je liever achteraf betaalt kun je dat doen door gebruik te maken van Billink (alleen voor Nederland en België) of Klarna.

Zodra je betaling (of de goedkeuring van Billink/Klarna) binnen is gaat je bestelling op de post. Van elke wijziging
in de status van je bestelling krijg je bericht via e-mail.

Goederen blijven het eigendom van Just Flow tot het moment dat de betaling ontvangen is.

Aanvullende voorwaarden voor Billink achteraf betalen:
Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor achteraf betalen te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de
vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Voor Belgische klanten
De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van"interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van nietbetaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten
 

Aansprakelijkheid

Just Flow is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het verkeerd bewaren, gebruiken of
behandelen van haar producten.

Just Flow is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen,
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Just Flow . Just Flow is nimmer
aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

Mocht Just Flow wel aansprakelijk zijn voor enige (in)directe
schade, dan is die schade in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het
desbetreffende artikel.

Met betrekking tot de edelsteen-artikelen: edelstenen zijn een natuurproduct en daarom kunnen
onderling verschillen in kleur bestaan, evenals lijntjes, wolkjes, breuklijntjes en putjes.

Het gebruik van de producten en de informatie op de websites van Just Flow is volledig voor eigen risico. 
Raadpleeg bij gezondheidsklachten van welke aard dan ook altijd
 een arts of therapeut. De op de websites van Just Flow aangeboden producten
zijn geen vervanging voor een professionele (dieren)(arts)behandelingen. Daarom kan Just Flow nooit
aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het niet of niet op tijd zoeken van
medische/professionele hulp.
 

Websites Just Flow

Just Flow sluit elke aansprakelijk voor welke vorm van directe of indirecte schade uit die voortvloeit
uit het gebruik van, en het al dan niet succesvol contact leggen met haar websites.
Just Flow is ook in geen enkel geval verantwoordelijk voor de directe of indirecte materiële,
immateriële en financiële schade die al dan niet mocht plaatsvinden door het gebruik van de
beschikbaar gestelde software en documenten op haar websites.
 

Links

De websites van Just Flow bevatten links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van
deze andere websites kan Just Flow geen verantwoordelijkheid dragen. Het beschikbaar stellen van
websites van derden is een service en geen vereiste of onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.
 

Ontbinding van de overeenkomst


Als je een bestelling plaatst bij Just Flow, verbind je je in principe de bestelling af te nemen en
verbindt Just Flow zich het gekochte te leveren. Toch kan het voorkomen dat je je bedenkt. Een
bestelling kan dan onder de volgende voorwaarden geannuleerd worden:
 je maakt gebruik van je recht op 14 dagen bedenktijd na ontvangst van je bestelling en meldt
binnen die termijn dat je je bestelling wilt annuleren. Daarna heb je nog 14 dagen de tijd om de 
terug te sturen artikelen daadwerkelijk te verzenden

 Als je betaling na 2 weken niet ontvangen is.

 Als een artikel onverhoopt niet op voorraad is en niet binnen de gewenste tijdslimiet aan je
geleverd kan worden.

 Als een verzonden bestelling onafgehaald of geweigerd retour komt.

 Gewoon in goed onderling overleg.
 

Handelsmerken


Flow Remedies en Miron zijn beschermde handelsmerken van de respectievelijke merkhouders.
Met betrekking tot de producten van Flow Remedies: het is onder geen enkele voorwaarde
toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en/of contractuele overeenkomst de
remedies en sprays van Flow Remedies onder een andere naam te verkopen (private labeling), zowel
in oorspronkelijke als in verdunde of aangepaste vorm. Bij vermoeden dat dit zonder toestemming
gebeurt behoudt Just Flow zich het recht voor een gedane bestelling te annuleren en de transactie
terug te draaien. Indien nodig worden hiertegen stappen ondernomen.
 

Retourneren

Het terugzenden van artikelen is uiteraard mogelijk indien dit binnen 14 dagen na ontvangst gemeld wordt, artikelen voor zover mogelijk in de
originele verpakking zitten en in originele staat zijn. Je hebt daarna nog 14 dagen om je bestelling retour te sturen. Opgaaf van reden is niet nodig.

Remedies worden alleen retour genomen met onverbroken sluiting.

Verzendkosten voor een normale retourzending zijn voor je eigen rekening,
waarbij geldt dat je bij het terugsturen van je volledige bestelling ook de verzendkosten die je betaald hebt bij het plaatsen van je bestelling terugkrijgt.

Voor pakketpost binnen Nederland kun je een retourlabel aanvragen waarmee je de zending zonder verdere kosten op een PostNL pakketpunt kunt afgeven (Let op: Dit label is 5 dagen geldig terwijl je 14 dagen de tijd hebt om je bestelling terug te sturen. Vraag het daarom aan op het moment dat je je bestelling daadwerkelijk gaat versturen). Als je gebruik maakt
van het retourlabel ontvang je de verzendkosten die je betaald hebt bij het plaatsen van je bestelling niet terug, omdat Just Flow dan de retourzending betaalt. Dit is in bijna alle gevallen voordeliger dan zelf de retourzending voor je rekening nemen.

Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd en eventuele strafport wordt in voorkomende gevallen in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. 

Deze bepaling is niet van toepassing indien het om een klacht gaat, echter alleen als er van
tevoren overleg is geweest over de aard van de klacht en het retourzenden. Als het om een klacht
zijn de kosten voor het retourzenden van het artikel waar de klacht betrekking op heeft voor Just
Flow.Een terugbetaling wordt voorzover mogelijk gedaan via dezelfde betaalmethode die gebruikt is bij het plaatsen van 
je bestelling. Wettelijk gezien ontvang je de terugbetaling binnen 14 dagen, in de praktijk zal dit veelal binnen 3 dagen na ontvangst van je retourzending zijn.

Als een verzonden bestelling retour komt omdat hij geweigerd of niet afgehaald is, wordt dit gezien
als een retourzending en als dusdanig behandeld. De kosten van het heenzenden worden niet
vergoed als er door de vervoerder kosten in rekening gebracht worden voor het retourneren van het pakket aan Just Flow.
 

Klachten

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en soms lopen dingen wel eens heel anders dan gepland en gewenst. Neem bij klachten eerst contact met ons op, via klantenservice@justflow.nl en dan overleggen we over een passende oplossing. Mochten we er samen echt niet uit komen, dan is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Het adres hiervan is http://ec.europa.eu/odr en je kunt er terecht wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is. 

In bijna alle gevallen moet het wel lukken er samen uit te komen, maar het kan een fijn gevoel zijn als je weet dat nog ergens anders terecht kunt als dat onverhoopt niet zou lukken..

Edelstenen zijn natuurproducten en door het gebruik ervan kan het voorkomen dat een edelsteen
dof wordt of zelfs barst. Dit wordt veroorzaakt door de wisselwerking tussen de steen en de
gebruiker. De steen geeft zijn energie af en neemt energie uit de omgeving op. Het is daarom
noodzakelijk stenen regelmatig energetisch te reinigen en te ontladen met een methode die bij de steen past, om te voorkomen dat ze dof worden of
kapot gaan. Daarom is het niet mogelijk edelsteen-artikelen terug te sturen met deze gebreken.

Geopende flesjes remedies worden niet retour genomen. Probeer daarom eerst één flesje uit om te
bepalen of het je bevalt.

Deze website gebruikt cookies voor een goede werking van de website en voor het bijhouden van anonieme productstatistieken, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld.
Accepteer geselecteerde cookies